Księga udziałów w spółce z o.o.

„Avvokato sp. z o.o.”

ul. Wyraźna 122, 00-028 Warszawa

KRS 0000042567

L.p

Imię i nazwisko/ nazwa/ firmaWspólnika Adres/siedzibaWspólnika Liczba udziałów Łączna wartość udziałów UwagiKomentarz

Księgę udziałów (wspólników) prowadzi Zarząd spółki z o.o. – jest to jeden z jego obowiązków.

W księdze udziałów wpisuje się:

 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) wspólnika
 • siedzibę i adres wspólnika
 • liczbę posiadanych przez wspólnika udziałów
 • wartość nominalną udziałów
 • ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika; miejsce na te wpisy znajdują się w rubryce „Uwagi”
 • wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Tak więc w przypadku zbycia udziałów w spółce nowy wspólnik powinien zostać do niej wpisany, a poprzedni wykreślony itp.


Księga udziałów jest dostępna w siedzibie spółki z o.o. i każdy wspólnik może ją przeglądać.

Na podstawie księgi udziałów tworzona jest lista wspólników sp. z o.o. Obejmuje ona:

 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) wspólnika
 • siedzibę wspólnika
 • liczbę posiadanych przez wspólnika udziałów
 • wartość nominalną udziałów
 • ustanowienie zastawu lub użytkowania udziału.


Listę wspólników Zarząd sp. z o.o. ma obowiązek, po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów, złożyć do KRS. Listę wspólników podpisuje cały Zarząd. Warto pamiętać, że do KRS wpisywani są wspólnicy mający co najmniej 10% udziałów w spółce. Tak więc w odpisie KRS będą uwidocznieni tylko „więksi” wspólnicy, zaś „mniejsi” znajdują się w aktach rejestrowych – właśnie na liście wspólników.

Kwestie związane z księgą udziałów znajdują się przede wszystkim w art. 188 k.s.h.