Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
zawarta w ………………… w dniu …………………….. r., pomiędzy:

1. ……………………….., zamieszkałym w …………………………… przy ul. ………….. nr ……., wspólnikiem Spółki „Avvokato” Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….. wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ……………………….. – Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS ………………..,

zwanym dalej Zbywającym,

a

2. ……………………….., zamieszkałym w …………………………… przy ul. ………….. nr …….,

zwanym dalej Nabywcą.

§ 1

Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ………………………………… (słownie: …………..) udziałów spółki „Avvokato” Sp. z o.o. z siedzibą w ………………………………

§ 2

1. Sprzedaż i nabycie udziałów następuje w takim stanie, w jakim się udziały znajdują.

2. Zbywający zapewnia Nabywcę, że udziały są wolne od wszelkich wad prawnych, tzn., że:

– udziały te prawnie istnieją,

– przysługują one Zbywającemu,

– udziały nie są obciążone żadnym prawem poza zobowiązaniami, jakie nakładają na każdy udział umowa spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

§ 3

Zbywający legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki „Avvokato” Sp. z o.o. z siedzibą w ……………………. na zbycie udziałów, o których mowa w § 1.

§ 4

Strony ustalają cenę nabycia udziałów na kwotę …………………. złotych za każdy udział.

§ 5

Nabywca zawiadomi spółkę „Avvokato” Sp. z o.o. z siedzibą w …………………. o nabyciu udziałów.

§ 6

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.

2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów wynikających ze zbywanych udziałów nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Zbywający zapewnia pod rygorem odszkodowania, że ze zbytego udziału nie zalega żadnego świadczenia.

4. Nabywca zrzeka się prawa żądania obniżenia ceny sprzedaży.

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa cywilnego.

……………………………………
Zbywający


……………………………………
Nabywca