Wszystko, czego potrzebujesz do zakładów sportowych i kasyn online, znajdziesz u bukmachera Mostbet, największego portalu gier w Polsce. Cechy tego bukmachera to ogromna liczba gier, wysokie kursy, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Gra stanie się jeszcze bardziej intensywna, jeśli pobierzesz aplikację mobilną, dostępną na Androida i iOS.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przepis ten dotyczy także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Okres zawieszenia działalności spółki z o.o. rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jednakże nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku. W okresie zawieszenia wykonywania działalności spółka z o.o. nie może wykonywać działalności gospodarczej.Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom – bez konieczności ostatecznego wyrejestrowania firmy – na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. A więc w okresie zawieszenia działalności wspólnik spółki z o.o. nie będzie opłacał za siebie składek ZUS, a sama spółka nie będzie opłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki na te ubezpieczenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało zgłoszone zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wznowienie wykonywania tej działalności. Natomiast za okres, w którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym.

W związku z zawieszeniem działalności na spółkach ciążą określone obowiązki, po dopełnieniu których zawieszenie działalności ze względów formalnych staje się możliwe. Na przykład, jeśli w spółce jest zatrudniony jakikolwiek pracownik w ramach stosunku pracy, nie jest możliwe zawieszenie działalności spółki. Natomiast jeśli firma współpracuje z osobami w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło), to działalność takiej firmy można zawiesić.


W okresie zawieszenia wykonywania przez spółkę działalności gospodarczej ma ona pewne prawa i obowiązki, m.in.:

 • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. ponosić wydatki lokalowe, płacić podatki od nieruchomości)
 • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia – jeśli sp. z o.o. nie posiada wystarczających środków pieniężnych na pokrycie swoich zobowiązań, może w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej sprzedać jakiś środek trwały lub część wyposażenia. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne spółka może przeznaczyć na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec swoich wierzycieli
 • obowiązek regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały, zanim spółka zawiesiła działalność gospodarczą. (Jednakże nie istnieje prawny obowiązek uregulowania przez spółkę wszystkich jej zobowiązań wobec wierzycieli przed złożeniem przez nią wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.)
 • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności
 • jest zobowiązana wykonywać wszelkie inne obowiązki nakazane przepisami prawa.Ponadto w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą.

Natomiast w tych latach podatkowych, w których spółka od początku do końca każdego roku pozostawała w stanie faktycznego zawieszenia działalności gospodarczej i nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze, które miały wpływ na powstanie obowiązku podatkowego (lub jego zmianę w stosunku do lat ubiegłych), to spółka w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego, ani sprawozdania finansowego.


Co należy zrobić, aby zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Jeżeli umowa spółki z o.o. nie zawiera postanowień w kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę, to uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

Złożenie wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. następuje w trybie przewidzianym przepisami ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 22a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:

 • nazwę lub firmę
 • numer KRS
 • numer NIP
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy
 • datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W celu zawieszenia działalności gospodarczej spółka na formularzu KRS-Z62 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej) składa do właściwego według swej siedziby sądu gospodarczego informację o zawieszeniu wykonywania działalności. Wniosek KRS-Z62 składa się do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki, której wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej spółka musi obligatoryjnie dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Ponadto do wniosku KRS-Z62 spółka załącza oryginał uchwały lub poświadczoną notarialnie kopię uchwały właściwego organu spółki z o.o. o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.


Wniosek o zawieszenie składają wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki z o.o. lub Zarząd lub w ich imieniu odpowiednio umocowani pełnomocnicy.


Jeżeli przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności nie była zgłaszana informacja o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP, należy do formularza KRS-Z62 załączyć także formularz KRS-ZY (Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz dokument, poświadczony przez właściwy urząd lub poświadczoną notarialnie kopię, potwierdzający odpowiednio nadanie numeru REGON lub NIP.


O fakcie zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. należy pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku do KRS.

Ponadto w przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: druki ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZIPA, ZUS-ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). W tym celu podobne druki wypełniają wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. (z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi – NIP, PESEL). Wykorzystają więc druk ZUS-ZWUA dla wyrejestrowania się z ubezpieczenia, a formularz ZUS-ZCNA dla wyrejestrowania członków rodzin. Także i w tym przypadku druki te mogą zostać złożone za pośrednictwem sądu.

W przypadku, gdy do ZUS wpłynie informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez spółkę z o.o., a ZUS stwierdzi, iż spółka nie wyrejestrowała z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas ZUS powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, czy faktycznie nastąpiło zawieszenie działalności.

Wpis do KRS informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ten dział rejestru przedsiębiorców przeznaczony jest także na zamieszczanie m.in. informacji o otwarciu i zakończeniu likwidacji, rozwiązaniu czy połączeniu spółki.


Co się dzieje po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności spółki?

Niezgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może zakończyć się nałożeniem grzywny lub nawet wykreśleniem spółki z rejestru!Zgodnie z art. 20d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy nie zostanie złożony wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, sąd wszczyna postępowanie, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS. Wówczas sąd rejestrowy wzywa do złożenia niezbędnych dokumentów – w tym wypadku informacji o wznowieniu działalności gospodarczej – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Niedostosowanie się do wezwania sądu rejestrowego we wskazanym terminie zagrożone jest karami grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Jeżeli wezwanie i nawet kilkukrotne nałożenie grzywny nie spowodują złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu, sąd rejestrowy wykreśli spółkę z o.o. z rejestru.

Odwołanie od decyzji o wykreśleniu spółki z o.o. z KRS należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, w wydziale sądu rejestrowego, w którym ta decyzja została wydana.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]