Kontrakt menedżerski
KONTRAKT MENEDŻERSKI zawarty z prezesem zarządu spółki z o.o.Zawarty w dniu 5 maja 2009 r. w Warszawie

pomiędzy

„Avvokato” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wyraźna 122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS pod nr KRS 0000001568 (wypis z rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego kontraktu), NIP 123456789 o kapitale zakładowym 5.000 zł, reprezentowaną przez pełnomocnika pana Jana Nowaka ustanowionego uchwałą Zgromadzenia Wspólników w dniu 18 kwietnia 2009 r. (uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego kontraktu), zwaną dalej Spółką

oraz

Janem Kowalskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łukowej 237, zwanym dalej Menedżerem.(1)

§ 1

1. Jan Kowalski oświadcza, że:

1) posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami;

2) zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Spółka oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia ścisłej współpracy członków jej organów, pracowników oraz osób współpracujących w celu zagwarantowania właściwej realizacji niniejszego kontraktu.

§ 2

1. W związku z powołaniem pana Jana Kowalskiego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2009 r. na prezesa zarządu, Spółka powierza mu zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki na warunkach określonych w niniejszym kontrakcie, umowie spółki, uchwałach organów spółki, regulaminach spółki oraz obowiązujących przepisach. Ponadto Spółka powierza Menedżerowi zadania związane z ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Menedżer obowiązki te przyjmuje i zobowiązuje się do ich wykonywania ze starannością sumiennego kupca z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia.(2)

§ 3

1. Do obowiązków Menedżera należy w szczególności:

1) reprezentowanie Spółki na zewnątrz wobec sądów, organów, instytucji, urzędów, osób fizycznych i prawnych;

2) prowadzenie bieżących spraw Spółki związanych z administrowaniem i organizacją pracy Spółki;

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki – zgodnie z jej celem, umową Spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;

4) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych pionów w celu osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;

5) reprezentowanie Spółki wobec pracowników w sprawach nie przekazanych do kompetencji szefów pionów i pionu kadr;

6) opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Spółki oraz systemu obiegu informacji w Spółce;

7) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Spółki wśród pracowników oraz na rynku.

2. Ponadto do obowiązków Menedżera należy:

1) stworzenie i wdrożenie nowego systemu opustów, dostosowanego do kosztów produkcji poszczególnych produktów;

2) stworzenie i wdrożenie systemu MPK (miejsc powstawania kosztów), zgodnego z nową strukturą organizacyjną;

3) zapewnienie wzrostu sprzedaży w kraju na poziomie ………………………..%;

4) stworzenie sieci sprzedaży w ………………………………………………………………………….;

5) osiągnięcie sprzedaży eksportowej na poziomie ………………….% w stosunku do sprzedaży krajowej.

§ 4

1. Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Menedżer otrzyma wynagrodzenie wg następujących zasad:

1) Za wykonywanie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 wynagrodzenie podstawowe miesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 2.000,00 EURO;

2) Za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie jednorazowe w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 4.000,00 euro;

3) Za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie jednorazowe w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 4.000,00 euro;

4) Za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 2% osiągniętych obrotów;

5) Za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 4 wynagrodzenie jednorazowe w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 2.000,00 euro za każdy kraj;

6) Za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 5 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 3% osiągniętych obrotów;

2. Wypłata wynagrodzenia podstawowego (ust 1 pkt.1 powyżej) następuje co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca.

3. Wypłata wynagrodzenia jednorazowego (ust. 1 pkt 2, 3 i 5 powyżej) następuje w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez wspólników poszczególnych sprawozdań Menedżera z wykonania zadań wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 kontraktu.

4. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego (ust. 1 pkt 4 i 6 powyżej) następuje w terminie 30 dni od zatwierdzenia bilansu Spółki, pod warunkiem zapłaty przez kontrahentów wszystkich wystawionych przez Spółkę faktur.

5. Należności określone w ust. 1 powyżej wypłacane są w PLN, przeliczone wg kursu średniego EURO z dnia zapłaty należności na rachunek Menedżera stosowanego przez bank obsługujący Spółkę.

6. Wypłata następuje na rachunek bankowy Menedżera w banku ABC-BANK, o nr 01 2345 6789 0123 4567. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Menedżera.(3)

§ 5

1. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 4 powyżej Menedżerowi może być przyznana premia nadzwyczajna w wysokości do 50% uzyskanego łącznego wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 powyżej.

2. Przyznanie premii nadzwyczajnej uzależnione jest wyłącznie od uznania Zgromadzenia Wspólników, po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników za dany rok obrotowy Spółki oraz sprawozdania zarządu.

3. Wypłata premii nadzwyczajnej następuje w terminie 30 dni od dnia jej przyznania przez Zgromadzenie Wspólników.(4)

§ 6

W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskiej, Menedżerowi może być przyznane prawo do nabycia lub objęcia udziałów Spółki w ilości i na warunkach ustalonych w ww. Regulaminie. (4)

§ 7

1. W celu zapewnienia Menedżerowi jak najlepszego wykonania obowiązków, Spółka zobowiązuje się do zapewnienia następujących narzędzi:

1) samochodu osobowego marki …………………………., rok produkcji ……….., z następującym wyposażeniem dodatkowym ……………………………………………………………………………………………………………………………….;

2) telefonu komórkowego marki …………………, z limitem rozmów ……….. minut w miesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) komputera osobistego o następujących parametrach: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………, pracującego w ramach sieci informatycznej Spółki;

4) pomieszczeń biurowych o powierzchni ……. m2, z pełnym wyposażeniem standardowym przyjętym w Spółce oraz obsługą sekretariatu i administratora sieci komputerowej.

2. Zasady korzystania z samochodu reguluje dodatkowa umowa o korzystanie z samochodu służbowego, zgodnie z obowiązującym w Spółce wzorem.

3. Przekazanie narzędzi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie umowy.

4. Do zwrotu narzędzi wymienionych w ust. 1 Menedżer zobowiązany jest na pisemne wezwanie Spółki, najpóźniej z dniem odwołania z funkcji prezesa zarządu spółki lub ustania niniejszej umowy. Zwrot narzędzi następuje w formie protokołu.

5. Korzystanie przez Menedżera z narzędzi, o których mowa w ust. 1, dla celów prywatnych wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Spółką. (4)

§ 8

1. Spółka zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży służbowych Menedżera w kraju i za granicą, gdy odbywają się one w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy i zostały udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na cele reprezentacji i reklamy Spółka przyznaje budżet w wysokości 1% obrotów rocznie, pod warunkiem uzasadnienia poniesionego wydatku jako związanego z uzyskaniem przez Spółkę przychodu. (4)

§ 9

1. Za czas absencji spowodowanej chorobą Spółka zobowiązuje się płacić wynagrodzenie chorobowe wg zasad określonych w § 4 kontraktu, w wysokości 100% uzgodnionego wynagrodzenia.

2. Łącznie w danym roku kalendarzowym Spółka zobowiązuje się do finansowania do 30 dni absencji chorobowej.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia chorobowego jest złożenie w terminie 2 dni stosownego zaświadczenia lekarskiego przez Menedżera lub osobę przez niego wskazaną. (4)

§ 10

1. Spółka przyznaje jednocześnie Menedżerowi wynagrodzenie urlopowe w wysokości i wg zasad określonych w § 4 powyżej.

2. Przerwa urlopowa w wykonywaniu niniejszego kontraktu nie może trwać dłużej niż 25 dni roboczych. (4)

§ 11

1. Spółka zobowiązuje się do umożliwiania i finansowania udziału Menedżera w kursach, szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą, których tematyka ściśle związana jest z działalnością Spółki oraz przedmiotem niniejszego kontraktu oraz przyczyniać może się do wzrostu przychodu Spółki.

2. Łączna kwota wydatków Spółki na ten cel nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty 15.000 zł (4)

§ 12

1. Spółka zobowiązuje się w terminie 30 dni od podpisania niniejszego kontraktu do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Menedżera.

2. Składka z tytułu ubezpieczenia wynosić będzie do 5.000 zł rocznie.

§ 13

1. Od wypłaconych Menedżerowi wynagrodzeń Spółka jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego należnej zaliczki na pdof oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2. Powyższe dotyczy również przypadków, gdy przekazanie Menedżerowi narzędzi lub inne świadczenia w naturze na jego rzecz podlegać będą opodatkowaniu pdof lub objęte będzie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia.

§ 14

1. Menedżer odpowiada wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem staranności sumiennego kupca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności kc, ksh, postanowieniami umowy Spółki i niniejszego kontraktu.

2. Na zasadzie ryzyka Menedżer odpowiada za czynności określone w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5 powyżej. (5)

§ 15

1. Menedżer zobowiązuje się do wykonywania umowy w siedzibie Spółki oraz poza nią, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji niniejszego kontraktu.

2. Swoje obowiązki Menedżer wykonywać będzie wyłącznie osobiście.

§ 16

1. Menedżer zobowiązany jest w trakcie wykonywania kontraktu oraz po jego ustaniu do:

1) zachowania w pełnej tajemnicy i nieujawniania żadnych informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem kontraktu, zarówno dotyczących Spółki, jak i jej kontrahentów, osobom trzecim, do których informacje te nie są adresowane;

2) niewykorzystywania materiałów, źródeł, opracowań, dokumentacji technicznej powstałych w Spółce, poza korzystaniem z nich przy realizacji niniejszego kontraktu;

3) niekorzystania z wizerunku i renomy Spółki poza realizacją niniejszego kontraktu;

2. W trakcie obowiązywania kontraktu Menedżer obowiązany jest do przechowywania i ochraniania wszelkich materiałów, informacji i dokumentów w taki sposób, aby ich uzyskanie przez osoby trzecie było niemożliwe.

3. Po ustaniu kontraktu Menedżer zobowiązany jest zwrócić wszelkie materiały i dokumenty, również w kopiach, opracowane i uzyskane podczas realizacji kontraktu, a stanowiące tajemnicę Spółki, wraz z wszelkimi nośnikami, na których zostały one utrwalone.(6)

§ 17

1. W okresie trwania kontraktu oraz w okresie karencyjnym Menedżer zobowiązany jest do powstrzymywania się od czynności konkurencyjnych.

2. Za okres karencyjny uważa się 12 miesięcy od dnia ustania kontraktu.

3. Za czynności konkurencyjne uważa się zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pełnienie funkcji w organach oraz czynności doradcy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

4. Za działalność konkurencyjną uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu w kraju lub za granicą, która zakresem odpowiada działalności Spółki.

5. W okresie karencyjnym Spółka zobowiązuje się wypłacać Menedżerowi odszkodowanie karencyjne w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 kontraktu, liczonego jako średnia z ostatnich 6 miesięcy przed ustaniem kontraktu.

6. Warunkiem wypłaty odszkodowania karencyjnego jest przestrzeganie przez Menedżera zakazu konkurencji określonego niniejszym kontraktem.

7. Naruszenie przez Menedżera zakazu konkurencji w okresie karencyjnym skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanego wynagrodzenia karencyjnego oraz wstrzymaniem dalszych wypłat z tego tytułu.

8. W przypadku poniesienia szkody przez Spółkę na skutek nieprzestrzegania przez Menedżera zakazu konkurencji, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za 12 miesięcy.

9. W przypadku poniesienia przez Spółkę szkody w wyższej wysokości niż umówiona kara umowna, Spółka zachowuje prawo dochodzenia naprawienia szkody w wysokości rzeczywiście poniesionej.(6)

§ 18

1. Kontrakt zostaje zawarty na czas powołania Menedżera na prezesa zarządu, tj. na okres 4 lat.

2. Przedłużenie kontraktu na następne okresy jest możliwe pod warunkiem powołania Menedżera ponownie na członka zarządu spółki.

3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez każdą ze stron następuje w terminie 3 miesięcy w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia zaczyna biec z końcem kwartału kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało dokonane.

4. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez Spółkę lub za porozumieniem stron Menedżerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości średniego 6-miesięcznego wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed ustaniem kontraktu.

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez Spółkę może nastąpić, gdy Menedżer:

1) nie uzyskał absolutorium za poprzedni rok obrotowy;

2) został odwołany z funkcji prezesa zarządu;

3) działa na szkodę Spółki;

4) popełnił przestępstwo;

5) naruszył tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki lub prowadzi działalność konkurencyjną wbrew postanowieniom niniejszego kontraktu.

5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez Menedżera może nastąpić, gdy:

1) Spółka nie wypłaca w terminie wynagrodzenia należnego Menedżerowi przez okres 2 miesięcy;

2) Spółka nie przestrzega postanowień zawartej umowy;

3) Spółka lub wspólnicy działają niezgodnie z przepisami, co może narażać Menedżera na negatywne konsekwencje prawne;

4) Menedżer nie może wykonywać swoich obowiązków przez okres ciągły 2 tygodni z przyczyn leżących po stronie Spółki;

5) Spółka w inny sposób rażąco narusza prawo lub postanowienia kontraktu, co uniemożliwia wykonywanie zadań przez Menedżera.(7)

§ 19

Niniejszy kontrakt ma charakter ściśle poufny i z tego względu Strony zobowiązują się w czasie trwania stosunku prawnego oraz po jego ustaniu do nieujawniania osobom trzecim jego treści. Nie dotyczy to przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 20

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub jego część okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych postanowień lub ich części mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia lub jego części.(8)

§ 21

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

2. Z tym dniem tracą ważność wszelkie wcześniejsze porozumienia i uzgodnienia łączące Strony.

3. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

………………………………………..         ………………………….

(podpis Pełnomocnika Spółki) (podpis Menedżera)


Załączniki:

1. Wypis z KRS Spółki.

2. Uchwała o powołaniu pełnomocnika.

—————————————————————————————————————–


Komentarz

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, niezdefiniowaną w kc, która często zbliżona jest do umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo łączy cechy obu tych umów. Jednakże nie tytuł, lecz treść umowy decyduje, do jakiego rodzaju umowy zostanie ona zakwalifikowana.

(1) – Zlecającym wykonanie kontraktu menedżerskiego może być spółka kapitałowa, przedsiębiorstwo państwowe, niekiedy fundacja. Zawsze warto przed zawarciem umowy poprosić spółkę o aktualny wypis z KRS (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy, choć termin ten wynika raczej z praktyki niż z obowiązujących przepisów). Pozwoli to na ustalenie osób upoważnionych do reprezentacji i daje menedżerowi większe bezpieczeństwo, że zawarta umowa będzie ważna.

Ważne!

Umowę z menedżerem będącym prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawrzeć w imieniu spółki jedynie pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników lub rada nadzorcza (art. 210 ksh). Wypis z KRS powinien być dołączony do kontraktu, podobnie jak pełnomocnictwo.

Menedżerem może być osoba fizyczna powołana do pełnienia funkcji członka zarządu lub osoba niepełniącą takiej funkcji, a będąca przede wszystkim specjalistą w danej dziedzinie. Menedżer może być osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub nie.

(2) – Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest wykonywanie obowiązków menedżera z jednej strony i zapewnienie odpowiednich warunków do tego przez spółkę – z drugiej. Zadania menedżera mogą sprowadzać się, ogólnie rzecz ujmując, do czynności administracyjnych, organizacyjnych, prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Tak będzie zawsze, gdy menedżer jest równocześnie członkiem zarządu. Niekiedy dodatkowo osobie takiej oraz menedżerowi niebędącemu członkiem zarządu mogą być powierzone czynności specjalisty, np. w zakresie sprzedaży, marketingu, produkcji, technologii, finansów.

(3) – Strony umowy mają dużą dowolność w kształtowaniu zasad wypłaty wynagrodzenia. Radzimy jednak, aby zasady te były czytelne. Należy unikać sytuacji, w których ustalenie wysokości wypłaty wynagrodzenia, terminu i innych zasad będzie różnie interpretowane przez każdą ze stron i brak będzie zgodności w tym zakresie.

Wynagrodzenie można określić jako:

– stałe, zmienne, prowizyjne;

– płatne w stałych z góry ustalonych terminach lub w pewien czas po wykonaniu zadania;

– obligatoryjne lub uznaniowe;

– płatne w walucie polskiej lub na podstawie przelicznika walutowego;

– płatne na podstawie faktury VAT, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą.

(4) – Kontrakt może przewidywać cały szereg świadczeń dodatkowych na rzecz menedżera, takich jak: pokrywanie kosztów podróży, budżet na reprezentację, korzystanie z kart płatniczy lub flotowych, wynagrodzenie chorobowe i urlopowe, finansowanie podnoszenia kwalifikacji, ubezpieczenia. Do narzędzi pracy – a nie świadczeń dodatkowych – zalicza się obecnie: korzystanie z samochodu, telefonu komórkowego, komputera, powierzchni biurowej itp.

(5) – Menedżer odpowiada za szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach winy. W umowie odpowiedzialność tę można ukształtować inaczej, np. na zasadzie ryzyka.

(6) – Dla spółki niezwykle istotne może być zobowiązanie menedżera do poufności. Zakres tego zobowiązania może być bardzo szeroki, a strony – na podstawie art. 3531 kc mogą je uregulować zgodnie z zasadą swobody umów. Zachowanie poufności może być niekiedy połączone z odpowiedzialnością na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.). Zobowiązanie do niepodejmowania działalności konkurencyjnej może obejmować czas trwania kontraktu oraz okres po jego ustaniu. Długość tego okresu określają strony umowy.

(7) – Strony dowolnie ustalają czas trwania umowy, okresy wypowiedzenia, przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania kontraktu.

(8) – Na wypadek gdyby niektóre postanowienia umowy okazały się nieważne, w celu zachowania ważności pozostałych ustaleń, strony mogą przyjąć do stosowania tzw. klauzulę salwatoryjną. W umowie takiej strony w drodze porozumienia ustalają, jakie były ich intencje przy wprowadzaniu danego zapisu i jaki był ich zamiar. Istotne jest, aby przyjęte postanowienia były zgodne z prawem i żeby były jak najbardziej zbliżone do postanowień, które okazały się nieważne.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]